DomůGDPR

Informace o zpracování osobních údajů

s účinností od 25.5.2018

Dům dětí a mládeže, Ostrava – Poruba, příspěvková organizace (dále DDM) jako správce osobních údajů, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOU“), jakož i ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“), jež nabývá účinnosti dne 25.5.2018, zpracovává při své činnosti osobní údaje klientů DDM.

Nakládání s osobními údaji a jejich ochrana se řídí Směrnicí na ochranu osobních údajů
(k dispozici v ředitelně DDM). Údaje budou zpracovány po dobu docházky Vaší/Vašeho dítěte v zájmovém vzdělávání a po skončení budou dále archivovány v souladu s právními předpisy dle směrnice Spisový a skartační řád (k dispozici v ředitelně DDM).

V případě porušení zákonných povinností týkajících se ochrany osobních údajů máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Máte taktéž právo požadovat po DDM přístup k osobním údajům, které o Vás či Vašem dítěti zpracovává, jejich opravu, výmaz či omezení jejich zpracování, pokud taková oprava, výmaz či omezení zpracování nezasahuje do zákonných povinností DDM či jejího zřizovatele zpracovávat osobní údaje, jak jsou tyto povinnosti popsány dále.

Kontaktní údaje správce: adresa: M. Majerové 23/1722, Ostrava – Poruba 708 00

                                        e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

                                         tel.č. +420 725 037 080

Kontaktní údaje pověřence: Tomáš Zacha

                                             e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

                                             tel.č.+ 420 221 990 455

Zpracování osobních údajů ze zákona

DDM při své činnosti zpracovává identifikační, adresní a popisné osobní údaje Vaše/Vašeho dítěte, jakož i některé citlivé osobní údaje (zvláštní kategorie osobních údajů), a to z důvodu, kdy je zpracování nezbytné pro ochranu životně důležitých situací, pro účely veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví, dále v oblasti práva, zabezpečení a ochrany a samozřejmě při takovém zpracování, které je nutné pro plnění zákonných povinností dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Školský zákon“) a souvisejících prováděcích předpisů, a to především za účelem:

-          vedení povinné dokumentace školského zařízení (školní matriky) ve smyslu § 28 odstavce 2 Školského zákona;

-          zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí ve školském zařízení ve smyslu § 29 Školského zákona;

-          zajištění individuálního přístupu k Vašemu dítěti za účelem naplnění jeho případných speciálních vzdělávacích potřeb jakož i pro vytvoření podmínek pro rozvoj jeho nadání.

Zpracování citlivých (zvláštních kategorií) osobních údajů zahrnuje zpracování údajů týkajících se zdravotního stavu, zdravotního postižení či zdravotního nebo sociálního znevýhodnění Vašeho dítěte.

Osobní údaje jsou zpracovávány elektronicky v informačním systému Domeček (dále jen IS Domeček) a dále manuálně v příslušných formulářích (např. přihlášky). IS Domeček je provozován na serverech umístěných v datacentru v Praze – Malešicích. Data z IS Domeček nejsou směrována nikam mimo EU ani mimo ČR. Servery, na kterých IS Domeček běží, jsou v majetku provozovatele IS Domeček a nejsou sdílené jinými provozovateli jiných systémů.

Zpracované osobní údaje budou v omezeném rozsahu předány pro účely zákonných povinností DDM zřizovateli DDM (Statutární město Ostrava, Magistrát města Ostravy, popřípadě dalším).

DDM žádné osobní údaje nepředává do zemí mimo EU. Osobní údaje mohou být předány do zemí EU v rámci mezinárodní spolupráce (např. soutěže, akce, tábory).

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

DDM má zájem nad rámec výše uvedeného povinného zpracování osobních údajů zpracovávat údaje Vaše/Vašeho dítěte pro některé další účely, pro které je vyžadován Váš souhlas. Před souhlasem se zpracování osobních obdržíte formulář s možnosti výběru souhlasu či nesouhlasu se zpracováním osobníc údajů a to v souladu s § 84 až 90 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), jakož i ve smyslu příslušných ustanovení ZOOU a GDPR v případech, kdy nakládání s níže uvedenými dokumenty a výstupy představuje zpracování osobních údajů.

Poskytnutí souhlasu je dobrovolné (není podmínkou pro přijetí do zájmového útvaru, na tábor či akci DDM). Udělený souhlas je možné kdykoliv odvolat, a to osobně na DDM uvedené v záhlaví, nebo doručením písemného oznámení na uvedenou adresu.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Kontaktní osobou je Mgr. Tomáš Zacha, advokát Konečná & Zacha, s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Lazarská 1718/3, Praha 1, PSČ: 110 00, IČO: 271 12 331, ev. č. ČAK: 10038, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , tel. číslo: +420 775 730 022, úřední hodiny pro telefonický kontakt: pondělí 13:00-16:00, středa 13:00-16:00.

Jmenování pověřence   ZDE

Video

Recitační soutěž 2017   ZDE

Maškarní karneval leden 2017 ZDE

ROPE SKIPPING     ZDE

Tábor Berounka ZŠ 2014   ZDE

Tábor Jemčina ZŠ 2014    ZDE

Tábor Berounka SŠ 2014    ZDE

 

Partneři a sponzoři